โรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก
64/28 ถ.รองเมืองซอย 1  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ 022162826-8
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การสอบวัดระดับภาษาจีน
YCT สำหรับเยาวชน ไม่เกิน ม.6
        สำนักงานส่งเสริมภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศจีน มอบหมายให้โรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก (OCA) ภายใต้การบริหารงานโดยมูลนิธิไทย-จีน เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)   สำหรับบุคคลทั่วไปนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536  ให้ดำเนินการจัดสอบ YCT ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยการสอบครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2550
 
       หลังจากสำนักงานส่งเสริมภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศจีน ประสบความสำเร็จในการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) สำหรับบุคคลทั่วไปจึงได้เผยแพร่การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนรูปแบบใหม่ เพื่อวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชนที่ศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้ชื่อโครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเด็ก หรือ YCT ซึ่งการสอบรูปแบบนี้เป็นการส่งเสริมเด็กต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการเรียนภาษาจีน และเพิ่มความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาจีน เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาจีนและช่วยสร้างความมั่นใจความภาคภูมิใจในการเรียนภาษาจีนของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้การสอบ YCT เป็นที่ยอมรับและมีการจัดสอบในประเทศสิงคโปร์ เกาหลี และ แคนาดาแล้ว
 
 ข้อสอบของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเด็ก แต่ละระดับประกอบด้วย
 
ระดับ  1        การฟัง       20  ข้อ       การอ่าน        15  ข้อ
ระดับ  2        การฟัง       20  ข้อ       การอ่าน        20  ข้อ
ระดับ  3        การฟัง       35  ข้อ       การอ่าน        25  ข้อ
ระดับ  4        การฟัง       40  ข้อ       การอ่าน        30  ข้อ       และ การเขียน  10  ข้อ
 
 
ระดับความสามารถในการสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเด็ก
 
ผู้ที่เรียนภาษาจีน      รู้คำศัพท์ประมาณ     80 คำ           สามารถสมัครสอบในระดับ 1
ผู้ที่เรียนภาษาจีน      รู้คำศัพท์ประมาณ     150 คำ         สามารถสมัครสอบในระดับ 2
ผู้ที่เรียนภาษาจีน      รู้คำศัพท์ประมาณ     300 คำ         สามารถสมัครสอบในระดับ 3
ผู้ที่เรียนภาษาจีน      รู้คำศัพท์ประมาณ     600 คำ         สามารถสมัครสอบในระดับ 4


กำหนดการสมัครสอบ YCT คลิ๊กที่นี่!HSK สำหรับบุคคลทั่วไป
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบใหม่

       การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบใหม่แบ่งการสอบออกเป็น 2 รูปแบบแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง คือ การ

สอบข้อเขียน และ การสอบพูด โดยการสอบข้อเขียน แบ่งเป็น  6 ระดับ คือ ระดับ 1 - ระดับ 6
และ

การสอบพูด แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น , ระดับกลาง , ระดับสูง


การสอบข้อเขียน ของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

ระดับ 1  เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 150 คำ

ระดับ 2  เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจประโยคภาษาจีนง่ายๆสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 300 คำ

ระดับ 3  เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน ด้านการเรียน การทำงานเรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 600 คำ

ระดับ 4  เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้เรียนรู้คำ

             ศัพท์อย่างน้อย 1,200 คำ

ระดับ 5  เหมาะสำหรับผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ชมรายการโทรทัศน์ภาษาจีนได้ และสามารถใช้ภาษาจีน

             กล่าวสุนทรพจน์ได้ เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 2,500 คำ

ระดับ 6  เหมาะสำหรับผู้ที่รับฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างเข้าใจ สามารถใช้ภาษาจีนทั้งภาษาพูดและ  ภาษาเขียน

             แสดงออกทางความคิดของตนเองได้อย่างเข้าใจลึกซึ้ง เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 5,000 คำ

และการสอบข้อเขียน ได้มีการแบ่งวิธีการสอบออกเป็น 2 แบบ คือ

1. HSK (Paper) การทำข้อสอบทั้งหมด บนกระดาษคำตอบ โดยใช้ดินสอความเข้ม 2B ขึ้นไป ในการฝนข้อสอบ มีให้เลือก

   
สมัครสอบได้ตั้งแต่ระดับ 1 - 6

2. HSK (Computer) การทำข้อสอบทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ โดยผู้สอบต้องมาทำข้อสอบที่สถาบัน มีให้เลือกสมัครสอบ

    ตั้งแต่ ระดับ 3 - 6


 
การสอบพูด ของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSKK)

        ผู้ที่สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป ที่ต้องการสมัครสอบการพูดต้องสมัครแยกจากการ

สอบข้อเขียนต่างหาก เนื่องจากการสอบพูดในระบบใหม่จะไม่รวมอยู่ในข้อสอบเหมือนกับการสอบระดับสูงในระบบเก่า

โดยจะแยกต่างหากโดยใช้เครื่องบันทึกเสียง ซึ่งการสอบพูดแบ่งเป็น ระดับต้น , ระดับกลาง , ระดับสูง

 

การเปรียบเทียบ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบใหม่ กับ ระบบเก่า

ระดับ 1 - 3       เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน      (HSK)         ในระดับเบื้องต้น

ระดับ 4            เทียบกับ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)       ระบบเก่า    ในระดับพื้นฐาน

ระดับ 5            เทียบกับ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)       ระบบเก่า    ในระดับต้น - กลาง

ระดับ 6            เทียบกับ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)       ระบบเก่า    ในระดับสูงกำหนดการสมัครสอบ HSK (Paper) และ HSKK