โรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก
64/28 ถ.รองเมืองซอย 1  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ 022162826-8
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาจีน
หลักสูตรเด็ก (อายุ 6-13 ปี)
        เป็นหลักสูตรที่สอนโดยใช้ตัวสะกดพินอินและเขียนอักษรตัวย่อ  เน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง
        โดยเริ่มต้นเรียนหนังสือพินอิน (48 ชั่วโมง หรือ 2 เทอมต่อเล่ม) รหัสวิชา P0001 และ P0002
        และหนังสือเด็ก เล่ม 1-7 (96 ชั่วโมง หรือ 4 เทอมต่อเล่ม) รหัสวิชา E1001-E1007

        (ตัวอย่างรหัสวิชา เด็กเล่ม 1 E1001-E2001-E3001-E4001 _เลขหลัง E คือเทอม, เลขสองตัวสุดท้ายคือเล่ม)หลักสูตรปกติ (อายุ 14 ปี ขึ้นไป เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐาน)
        เน้นสอนการฟัง พูด อ่าน เขียน
        แบ่งเป็น

- ระดับต้น 5 เทอม เทอม (รหัสวิชา C1001-C1005)
เป็นหลักสูตรเน้นสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการออกเสียงระบบ PINYIN สอนระเบียบกฎเกณฑ์การเขียนตัวอักษรจีนที่ถูกต้อง และสอนคำศัพท์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนหรือมีพื้นฐานเพียงเล็กน้อย

- ระดับกลาง 10 เทอม (รหัสวิชา C2001-C2010)
เป็นหลักสูตรเน้นสอนในเรื่องของทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้เกิดความชำนาญทางภาษามากขึ้น การใช้คำศัพท์และการแต่งประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การสื่อสารในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาจีนมาบ้าง

- ระดับสูง 10 เทอม (รหัสวิชา C3001-C3010)
เป็นหลักสูตรที่ศึกษาต่อจากหลักสูตรระดับกลาง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความชำนาญมากขึ้นหลักสูตรสนทนาเร่งรัดระดับต้น (อายุ 14 ปี ขึ้นไป ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้)
        เป็นหลักสูตรที่มุ่งสอนด้านการพูดและการฟังเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาสามารถสนทนาภาษาจีนระดับพื้นฐานได้
        และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
        เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาจีนหรือมีพื้นฐานมาบ้างเล็กน้อย
        เริ่มต้นสอนจากการออกเสียงพินอิน ท่องศัพท์เป็นคำๆ และบทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวัน
        แบ่งเป็นระดับต้น 5 เทอม เทอมละ 40 ชั่วโมง (รหัสวิชา S1001-S1005)

        เมื่อจบระดับต้นแล้ว ถ้าต้องการเรียนต่อ ต้องมาทดสอบเทียบเป็นหลักสูตรปกติ
        หรือเรียนต่อหลักสูตรสนทนาโดยวิธีธรรมชาติหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศ (ต้องมีพื้นฐานภาษาจีนแล้ว)
        เป็นหลักสูตรระดับสูงสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาจีนมาดีพอสมควร
        หรือศึกษาจบหลักสูตรปกติระดับกลาง  (C2010) หรือเทียบเท่าแล้ว
        โดยจะเน้นคำศัพท์ด้านการค้าและธุรกิจสมัยใหม่ เช่น การพบปะลูกค้า การตกลงซื้อขาย
        การจัดส่งสินค้า ประกันภัย การธนาคาร ฯลฯ
        ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปทำงานด้านธุรกิจและการค้าได้เป็นอย่างดี

       แบ่งเป็นหลักสูตรการค้าตอนต้น (S3101-S3105) และหลักสูตรการค้าตอนปลาย (S4101-S4105)
       หลักสูตรสนทนาโดยวิธีธรรมชาติ (ต้องมีพื้นฐานภาษาจีนแล้ว)
        เหมาะกับผู้ที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไป ที่มีพื้นฐานภาษาจีนบ้างแล้ว
        และต้องการฝึกการสนทนาโดยไม่เน้นตัวอักษรจีน
        หลักสูตรนี้ไม่มีตำราเรียน โดยอาจารย์ผู้สอน จะเป็นผู้กำหนดหัวข้อที่จะฝึกพูดคุยในแต่ละชั่วโมง
        (รหัสวิชา D1001)


ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิ๊กที่นี่!!!