โรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก
64/28 ถ.รองเมืองซอย 1  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ 022162826-8
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเป็นมา OCA
ประวัติโรงเรียน
พ.ศ. 2535 มูลนิธิไทย - จีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม ซึ่งมีนายปรีชา พิสิษฐเกษม เป็นผู้ก่อตั้ง ได้รับโอนกิจการของโรงเรียนสีตบุตรบำรุงที่มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ และตึก 7 หลัง ตั้งอยู่ใจกลางพระนคร ระหว่างสถานีรถไฟหัวลำโพงและสนามกีฬาแห่งชาติเข้ามาอยู่ในความดูแล และสถาปนาสถาบันการศึกษาในรูปแบบและอุดมคติใหม่ขึ้นในพ.ศ.2536 โดยได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งสถาบันขึ้น และให้ชื่อว่า " วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก " หรือ 东方文化书院  หรือ ORIENTAL CULTURE ACADEMY (O.C.A.) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางภาษาและวัฒนธรรม พร้อมทั้งทำหน้าที่ในการส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยวัฒนธรรม 3 สาย คือ จีน อินเดีย และมุสลิม บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า โลกศตวรรษใหม่จะเป็นศตวรรษแห่งความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมชนชาติตะวันออกที่มีพุทธศาสนาและคำสั่งสอนของขงจื้อเป็นรากฐานสำคัญ และจะเป็นหลักธรรมช่วยจรรโลงโลกให้กลับสู่ความสงบรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง